Smart Nurturing

Interreg Deutschland-Nederland
De zorgsector is de afgelopen jaren sterk aan veranderingen onderhevig, waardoor een toenemende grote last wordt geplaatst op de schouders van zorgdragers.
Deze veranderingen houden echter niet op bij de landsgrenzen, maar worden ook over de grens in Duitsland sterk ondervonden.

Als ontwikkelaar van producten op het gebied van Internet of Things ziet Loratec hierin een grote uitkomst weggelegd voor ‘slimme producten’; in het kader waarvan wij het grensoverschrijdende project Smart Nurturing hebben opgezet.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door de Europese Unie met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Smart Nurturing is er op gericht om zorgbehoevenden langer thuis te kunnen laten wonen en “zorg op afstand” mogelijk te maken.

Concreet wordt binnen dit project beoogd om de haalbaarheid te onderzoeken van de technische werkbaarheid van een ‘smart meter’, die indirect de activiteit in de woning van een zorgbehoevende kan meten; detecteren.

Aan de hand van deze smart meter wordt gepoogd om data over de activiteit in een woning te vergaren, aan de hand waarvan eindgebruikers eenvoudig en in één oogopslag, de gesteldheid van een zorgbehoevende kunnen monitoren; controleren.

Om de kwetsbaarheid van fysiek en geestelijk hulpbehoevenden te kunnen aanpakken willen projectpartners tevens onderzoeken in hoeverre, en op welke wijze, een passieve alarmering kan worden afgegeven op het moment dat er zich een verontrustende verandering voordoet in de activiteit van de hulpbehoevende; alarmeren.

De uitvoering van het project Smart Nurturing, Prototype Smart Nurturingheeft concreet gelopen tussen december 2016 en december 2017. Gedurende dit onderzoek is de technische haalbaarheid van de smart meter onderzocht. Hieruit is eenduidig naar voren gekomen dat er grote kansen bestaan voor de smart meter en dat de beoogde smart meter zeer zeker een welkome technologische oplossing kan bieden voor de zorgsector.

Wilt u meer informatie over het project Smart Nurturing en de smart meter? Download dan hier onze leaflet, of neem contact met ons op!

Sprechen Sie Deutsch? Klicken Sie hier für eine Übersetzung!